{"_wpml_word_count":["{\"total\":0,\"to_translate\":{\"ca\":4,\"en\":4,\"fr\":4,\"es\":4}}"],"_alp_processed":["1580919719"],"_subtitle":["field_5534998130ef7"],"price":["a:41:{s:16:\"_wpml_word_count\";a:1:{i:0;s:56:\"{\"total\":0,\"to_translate\":{\"ca\":4,\"en\":4,\"fr\":4,\"es\":4}}\";}s:14:\"_alp_processed\";a:1:{i:0;s:10:\"1580919719\";}s:9:\"_subtitle\";a:1:{i:0;s:19:\"field_5534998130ef7\";}s:5:\"price\";a:1:{i:0;s:1:\"0\";}s:6:\"_price\";a:1:{i:0;s:19:\"field_544a786faaa9b\";}s:10:\"show_price\";a:1:{i:0;s:1:\"0\";}s:11:\"_show_price\";a:1:{i:0;s:19:\"field_570241fac7fb0\";}s:17:\"short_description\";a:1:{i:0;s:861:\"El Curs d'Instructor EFR es realitza en tan sols un dia i mig, durant el qual s'ensenya als Instructors a organitzar, conduir i publicitar Cursos de Primers Auxilis de l'organitzaci\u00f3 EFR. La certificaci\u00f3 com Instructors EFR \u00e9s un requisit per ser Instructor PADI.\r\n\r\nEl Curs destaca les pr\u00e0ctiques i demostracions que construeixen l'autoconfian\u00e7a de l'candidat.\r\nEls Divemaster i Asisstant Instructor PADI, Instructors de busseig d'altres organitzacions (FEDAS, SSI, ACUC) i aquells professionals m\u00e8dics qualificats tamb\u00e9 poden fer el curs d'instructor EFR i aix\u00ed poder donar els seus cursos independentment.\r\n\r\n \r\n\r\nCost:\r\n<ul>\r\n \t<li>Curs: 200 \u20ac (no inclou pagaments a PADI ni material pedag\u00f2gic)<\/li>\r\n \t<li>Pagaments a PADI: Es paga a PADI directament amb targeta de cr\u00e8dit<\/li>\r\n \t<li>\u00a0Material pedag\u00f2gic (Kit del Instructor)<\/li>\r\n<\/ul>\";}s:18:\"_short_description\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fdaabc913d\";}s:13:\"specification\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"_specification\";a:1:{i:0;s:19:\"field_546b42a17fec6\";}s:8:\"features\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:9:\"_features\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fd51b4db55\";}s:15:\"cta_button_text\";a:1:{i:0;s:16:\"M\u00e9s informaci\u00f3\";}s:16:\"_cta_button_text\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fdd3571431\";}s:15:\"cta_button_type\";a:1:{i:0;s:10:\"custom-url\";}s:16:\"_cta_button_type\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fe0a44eb3d\";}s:21:\"cta_button_custom_url\";a:1:{i:0;s:10:\"\/contacto\/\";}s:22:\"_cta_button_custom_url\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fdf3b71432\";}s:15:\"open_in_new_tab\";a:1:{i:0;s:1:\"0\";}s:16:\"_open_in_new_tab\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fe51999f7f\";}s:15:\"project_gallery\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:16:\"_project_gallery\";a:1:{i:0;s:19:\"field_544a7adeaaaa0\";}s:20:\"specification_0_icon\";a:1:{i:0;s:10:\"fa-clock-o\";}s:21:\"_specification_0_icon\";a:1:{i:0;s:19:\"field_546b42fb7fec8\";}s:20:\"specification_0_text\";a:1:{i:0;s:11:\"1 dia i mig\";}s:21:\"_specification_0_text\";a:1:{i:0;s:19:\"field_546b42ce7fec7\";}s:23:\"specification_0_display\";a:1:{i:0;s:1:\"0\";}s:24:\"_specification_0_display\";a:1:{i:0;s:19:\"field_56cf1398c5330\";}s:12:\"_wp_old_date\";a:1:{i:0;s:10:\"2019-09-28\";}s:21:\"_wpml_media_duplicate\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:13:\"_thumbnail_id\";a:1:{i:0;s:4:\"3052\";}s:10:\"_edit_lock\";a:1:{i:0;s:12:\"1581536181:1\";}s:10:\"_edit_last\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:23:\"wp_featherlight_disable\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:26:\"_yoast_wpseo_content_score\";a:1:{i:0;s:2:\"30\";}s:8:\"subtitle\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:39:\"_yoast_wpseo_primary_portfolio_category\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:27:\"_last_translation_edit_mode\";a:1:{i:0;s:13:\"native-editor\";}s:20:\"_wpml_media_featured\";a:1:{i:0;s:1:\"0\";}s:21:\"_wpml_media_has_media\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}}"],"_price":["field_544a786faaa9b"],"show_price":["0"],"_show_price":["field_570241fac7fb0"],"short_description":["El Curs d'Instructor EFR es realitza en tan sols un dia i mig, durant el qual s'ensenya als Instructors a organitzar, conduir i publicitar Cursos de Primers Auxilis de l'organitzaci\u00f3 EFR. La certificaci\u00f3 com Instructors EFR \u00e9s un requisit per ser Instructor PADI.\r\n\r\nEl Curs destaca les pr\u00e0ctiques i demostracions que construeixen l'autoconfian\u00e7a de l'candidat.\r\nEls Divemaster i Asisstant Instructor PADI, Instructors de busseig d'altres organitzacions (FEDAS, SSI, ACUC) i aquells professionals m\u00e8dics qualificats tamb\u00e9 poden fer el curs d'instructor EFR i aix\u00ed poder donar els seus cursos independentment.\r\n\r\n \r\n\r\nCost:\r\n<ul>\r\n \t<li>Curs: 200 \u20ac (no inclou pagaments a PADI ni material pedag\u00f2gic)<\/li>\r\n \t<li>Pagaments a PADI: Es paga a PADI directament amb targeta de cr\u00e8dit<\/li>\r\n \t<li>\u00a0Material pedag\u00f2gic (Kit del Instructor)<\/li>\r\n<\/ul>"],"_short_description":["field_575fdaabc913d"],"specification":["1"],"_specification":["field_546b42a17fec6"],"features":[""],"_features":["field_575fd51b4db55"],"cta_button_text":["M\u00e9s informaci\u00f3"],"_cta_button_text":["field_575fdd3571431"],"cta_button_type":["custom-url"],"_cta_button_type":["field_575fe0a44eb3d"],"cta_button_custom_url":["\/contacto\/"],"_cta_button_custom_url":["field_575fdf3b71432"],"open_in_new_tab":["0"],"_open_in_new_tab":["field_575fe51999f7f"],"project_gallery":[""],"_project_gallery":["field_544a7adeaaaa0"],"specification_0_icon":["fa-clock-o"],"_specification_0_icon":["field_546b42fb7fec8"],"specification_0_text":["1 dia i mig"],"_specification_0_text":["field_546b42ce7fec7"],"specification_0_display":["0"],"_specification_0_display":["field_56cf1398c5330"],"_wp_old_date":["2019-09-28"],"_wpml_media_duplicate":["1"],"_thumbnail_id":["3052"],"_edit_lock":["1581536181:1"],"_edit_last":["1"],"wp_featherlight_disable":[""],"_yoast_wpseo_content_score":["30"],"subtitle":[""],"_yoast_wpseo_primary_portfolio_category":[""],"_last_translation_edit_mode":["native-editor"],"_wpml_media_featured":["0"],"_wpml_media_has_media":["1"]}

EFR Instructor

{"_wpml_word_count":["{\"total\":0,\"to_translate\":{\"ca\":6,\"en\":6,\"fr\":6,\"es\":6}}"],"_alp_processed":["1580915728"],"_subtitle":["field_5534998130ef7"],"price":["a:35:{s:16:\"_wpml_word_count\";a:1:{i:0;s:56:\"{\"total\":0,\"to_translate\":{\"ca\":6,\"en\":6,\"fr\":6,\"es\":6}}\";}s:14:\"_alp_processed\";a:1:{i:0;s:10:\"1580915728\";}s:9:\"_subtitle\";a:1:{i:0;s:19:\"field_5534998130ef7\";}s:5:\"price\";a:1:{i:0;s:2272:\"a:35:{s:16:\"_wpml_word_count\";a:1:{i:0;s:56:\"{\"total\":0,\"to_translate\":{\"ca\":6,\"en\":6,\"fr\":6,\"es\":6}}\";}s:14:\"_alp_processed\";a:1:{i:0;s:10:\"1580915728\";}s:9:\"_subtitle\";a:1:{i:0;s:19:\"field_5534998130ef7\";}s:5:\"price\";a:1:{i:0;s:1:\"0\";}s:6:\"_price\";a:1:{i:0;s:19:\"field_544a786faaa9b\";}s:10:\"show_price\";a:1:{i:0;s:1:\"0\";}s:11:\"_show_price\";a:1:{i:0;s:19:\"field_570241fac7fb0\";}s:17:\"short_description\";a:1:{i:0;s:447:\"Com PADI Instructor madur que ja ets al nivell previ a aquest curs, tens el sentit com\u00fa i l'experi\u00e8ncia necess\u00e0ria per a compartir-la amb els candidats a futurs Instructors. Ja saps que la teva formaci\u00f3 cont\u00ednua mai finalitza. Com instructor Development Course (IDC) Staff Instructor, ajudar\u00e0s a que arribi la seg\u00fcent generaci\u00f3 de PADI Instructors, alhora que adquireixes profunds coneixements sobre el proc\u00e9s d'entrenament d'instructors.\";}s:18:\"_short_description\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fdaabc913d\";}s:13:\"specification\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:14:\"_specification\";a:1:{i:0;s:19:\"field_546b42a17fec6\";}s:8:\"features\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:9:\"_features\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fd51b4db55\";}s:15:\"cta_button_text\";a:1:{i:0;s:16:\"M\u00e9s informaci\u00f3\";}s:16:\"_cta_button_text\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fdd3571431\";}s:15:\"cta_button_type\";a:1:{i:0;s:10:\"custom-url\";}s:16:\"_cta_button_type\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fe0a44eb3d\";}s:21:\"cta_button_custom_url\";a:1:{i:0;s:10:\"\/contacto\/\";}s:22:\"_cta_button_custom_url\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fdf3b71432\";}s:15:\"open_in_new_tab\";a:1:{i:0;s:1:\"0\";}s:16:\"_open_in_new_tab\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fe51999f7f\";}s:15:\"project_gallery\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:16:\"_project_gallery\";a:1:{i:0;s:19:\"field_544a7adeaaaa0\";}s:12:\"_wp_old_date\";a:2:{i:0;s:10:\"2019-09-28\";i:1;s:10:\"2019-08-15\";}s:21:\"_wpml_media_duplicate\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:13:\"_thumbnail_id\";a:1:{i:0;s:4:\"2661\";}s:10:\"_edit_lock\";a:1:{i:0;s:12:\"1583263064:1\";}s:10:\"_edit_last\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:23:\"wp_featherlight_disable\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:26:\"_yoast_wpseo_content_score\";a:1:{i:0;s:2:\"30\";}s:8:\"subtitle\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:39:\"_yoast_wpseo_primary_portfolio_category\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:27:\"_last_translation_edit_mode\";a:1:{i:0;s:13:\"native-editor\";}s:20:\"_wpml_media_featured\";a:1:{i:0;s:1:\"0\";}s:21:\"_wpml_media_has_media\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}}\";}s:6:\"_price\";a:1:{i:0;s:19:\"field_544a786faaa9b\";}s:10:\"show_price\";a:1:{i:0;s:1:\"0\";}s:11:\"_show_price\";a:1:{i:0;s:19:\"field_570241fac7fb0\";}s:17:\"short_description\";a:1:{i:0;s:447:\"Com PADI Instructor madur que ja ets al nivell previ a aquest curs, tens el sentit com\u00fa i l'experi\u00e8ncia necess\u00e0ria per a compartir-la amb els candidats a futurs Instructors. Ja saps que la teva formaci\u00f3 cont\u00ednua mai finalitza. Com instructor Development Course (IDC) Staff Instructor, ajudar\u00e0s a que arribi la seg\u00fcent generaci\u00f3 de PADI Instructors, alhora que adquireixes profunds coneixements sobre el proc\u00e9s d'entrenament d'instructors.\";}s:18:\"_short_description\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fdaabc913d\";}s:13:\"specification\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:14:\"_specification\";a:1:{i:0;s:19:\"field_546b42a17fec6\";}s:8:\"features\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:9:\"_features\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fd51b4db55\";}s:15:\"cta_button_text\";a:1:{i:0;s:16:\"M\u00e9s informaci\u00f3\";}s:16:\"_cta_button_text\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fdd3571431\";}s:15:\"cta_button_type\";a:1:{i:0;s:10:\"custom-url\";}s:16:\"_cta_button_type\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fe0a44eb3d\";}s:21:\"cta_button_custom_url\";a:1:{i:0;s:10:\"\/contacto\/\";}s:22:\"_cta_button_custom_url\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fdf3b71432\";}s:15:\"open_in_new_tab\";a:1:{i:0;s:1:\"0\";}s:16:\"_open_in_new_tab\";a:1:{i:0;s:19:\"field_575fe51999f7f\";}s:15:\"project_gallery\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:16:\"_project_gallery\";a:1:{i:0;s:19:\"field_544a7adeaaaa0\";}s:12:\"_wp_old_date\";a:2:{i:0;s:10:\"2019-09-28\";i:1;s:10:\"2019-08-15\";}s:21:\"_wpml_media_duplicate\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:13:\"_thumbnail_id\";a:1:{i:0;s:4:\"2661\";}s:10:\"_edit_lock\";a:1:{i:0;s:12:\"1583263064:1\";}s:10:\"_edit_last\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:23:\"wp_featherlight_disable\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:26:\"_yoast_wpseo_content_score\";a:1:{i:0;s:2:\"30\";}s:8:\"subtitle\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:39:\"_yoast_wpseo_primary_portfolio_category\";a:1:{i:0;s:0:\"\";}s:27:\"_last_translation_edit_mode\";a:1:{i:0;s:13:\"native-editor\";}s:20:\"_wpml_media_featured\";a:1:{i:0;s:1:\"0\";}s:21:\"_wpml_media_has_media\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}}"],"_price":["field_544a786faaa9b"],"show_price":["0"],"_show_price":["field_570241fac7fb0"],"short_description":["Com PADI Instructor madur que ja ets al nivell previ a aquest curs, tens el sentit com\u00fa i l'experi\u00e8ncia necess\u00e0ria per a compartir-la amb els candidats a futurs Instructors. Ja saps que la teva formaci\u00f3 cont\u00ednua mai finalitza. Com instructor Development Course (IDC) Staff Instructor, ajudar\u00e0s a que arribi la seg\u00fcent generaci\u00f3 de PADI Instructors, alhora que adquireixes profunds coneixements sobre el proc\u00e9s d'entrenament d'instructors."],"_short_description":["field_575fdaabc913d"],"specification":[""],"_specification":["field_546b42a17fec6"],"features":[""],"_features":["field_575fd51b4db55"],"cta_button_text":["M\u00e9s informaci\u00f3"],"_cta_button_text":["field_575fdd3571431"],"cta_button_type":["custom-url"],"_cta_button_type":["field_575fe0a44eb3d"],"cta_button_custom_url":["\/contacto\/"],"_cta_button_custom_url":["field_575fdf3b71432"],"open_in_new_tab":["0"],"_open_in_new_tab":["field_575fe51999f7f"],"project_gallery":[""],"_project_gallery":["field_544a7adeaaaa0"],"_wp_old_date":["2019-09-28","2019-08-15"],"_wpml_media_duplicate":["1"],"_thumbnail_id":["2661"],"_edit_lock":["1583263064:1"],"_edit_last":["1"],"wp_featherlight_disable":[""],"_yoast_wpseo_content_score":["30"],"subtitle":[""],"_yoast_wpseo_primary_portfolio_category":[""],"_last_translation_edit_mode":["native-editor"],"_wpml_media_featured":["0"],"_wpml_media_has_media":["1"]}

IDC Staff Instructor